Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach,  informuje, że po  uzgodnieniu z organem prowadzącym od dnia 1 listopada 2015r.  koszt jednego obiadu (tzw. wsad do kotła) wzrasta do kwoty  4,5 zł

Przerwy obiadowe

Klasy I, II, IV 11.30 - 11.50

Klasy III, V, VI 12.35 - 12.55

Klasy VII, VIII 13.40 - 13.55

 

Wpłata na obiady za WRZESIEŃ
wynosi:
81,00 zł.
S
łownie:osiemdziesiąt jeden złotych .

Prosimy o uregulowanie płatności w nieprzekraczalnym terminie

do 05-09-2019


Prosimy o terminowe wpłaty

Aktualny jadłospis na najbliższe dni - pobierz

           Na podstawie § 2 ust. 3 i 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/282/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 stycznia 2008r. informujemy, że opłaty za posiłki w stołówce Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach należy wnosić za cały miesiąc z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona. Wyjątkiem jest opłata za miesiąc wrzesień, którą wnosi się do dnia 5 tego miesiąca.

     W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka dokonuje się zwrotu opłaty za niewykorzystany posiłek pod warunkiem zgłoszenia nieobecności przez rodzica/opiekuna prawnego do godz. 8.30 w danym dniu.  

(osobiście lub telefonicznie  (42) 215-34-95).

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności opłata nie jest zwracana.

UWAGA

 Informujemy, iż obiady dla dzieci refundowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach od miesiąca września 2017r. będą wydawane tylko tym dzieciom, których rodzice otrzymali już decyzję lub na podstawie pisemnej informacji od pracownika socjalnego.

 

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

 § 1. Uprawnionymi do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej są uczniowie szkoły, którzy:
-
         uregulowali opłaty indywidualne za korzystanie z posiłków
oraz
-
         uczniowie, których dożywianie dofinansowuje  Miejski Centrum Pomocy Społecznej lub inni sponsorzy.

§ 2.  Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzając miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

§ 3.  Jednostkowy koszt posiłku ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Prezydentem Miasta Pabianic. Koszt obiadu może być zmieniony w czasie roku szkolnego.

§ 4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia dokonuje się zwrotu opłaty za niewykorzystany posiłek. Nieobecność ucznia powinna zostać zgłoszona do intendenta szkoły przez rodzica / opiekuna prawnego do godz. 8.30 w danym dniu. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności opłata nie jest zwracana.

§ 5.  W przypadku uzasadnionej nieobecności dziecka (np. wyznaczony termin badania  lub wizyty u specjalisty) możliwy jest jednodniowy odpis obiadu pod warunkiem powiadomienia intendenta nie później niż dwa dni przed przewidywaną nieobecnością dziecka.

§ 6. O przewidywanej nieobecności z powodu wyjazdu zorganizowanego (np. wycieczki szkolne) należy powiadomić intendenta nie później niż dwa dni przed planowaną nieobecnością. Nauczyciel – organizator wycieczki szkolnej lub innej imprezy, realizowanej poza szkołą informuje  intendenta o jej terminie /w przypadku wyjazdu jednodniowego (np. do teatru) o przewidywanym czasie powrotu/, nie później niż dwa dni przed imprezą.

§ 7.  Zwrot opłaty stanowiącej iloczyn liczby dni nie korzystania  z posiłku i wysokości opłaty za posiłek dokonuje się na koniec miesiąca, w którym przypadały dni nieobecności:

a/ w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu
b/ w gotówce, w przypadku braku kontynuacji korzystania z posiłków

§ 8. Na umotywowany, pisemny wniosek rodzica / opiekuna prawnego w przypadku:
1)
      szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny
2)
      szczególnie uzasadnionych zdarzeń losowych

możliwe jest zwolnienie z części lub całości opłaty za korzystanie z posiłków przez dyrektora placówki. Wniosek powinien być zaopiniowany przez wychowawcę klasy, do której dziecko jest zapisane, a  w przypadku jego nieobecności przez pedagoga szkolnego.

§ 9. Uprawnieni uczniowie korzystają z posiłków jedynie w stołówce szkolnej. Niedopuszczalne jest wynoszenie posiłków na zewnątrz. Szkoła nie wydaje i nie sprzedaje posiłków na wynos.

§ 10. Podczas wydawania posiłków w pomieszczeniach stołówki mogą przebywać jedynie uprawnieni uczniowie. Osoby nie korzystające z posiłków (np. rodzice, opiekunowie, pozostali uczniowie) nie mają prawa wstępu do pomieszczeń stołówki.

§ 11. Nadzór nad korzystającymi z posiłku pełni nauczyciel  - wychowawca świetlicy wg harmonogramu dyżurów.

§ 12.  Jadłospis dekadowy ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców, a także w stołówce szkolnej.

§ 13.  Uczniowie korzystający z posiłku zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni oraz zmiany obuwia, w tym także po powrocie do szkoły np. z wycieczki.

§ 14.  Posiłki wydawane są od godziny 11.15 wg następującego harmonogramu:

1.      przerwa po 4 lekcji, tj. 11.30 do 11.50 – uczniowie klas I i II
2.
      przerwa po 5 lekcji, tj. od 12.35 do 12.55 – uczniowie klas  III i IV
3.
      przerwa po 6 lekcji, tj. 13.40 do 13.55 – uczniowie klas V, VI i VII

oraz między przerwami: przed rozpoczęciem przez ucznia zajęć lub po ich zakończeniu, jednak nie później niż do godz. 14.00

§ 15. Termin wydawania posiłku może być zmieniony jednorazowo ze względu na grupowe wyjścia poza szkołę. Nauczyciel – opiekun uczniów uzgadnia z intendentem przewidywany czas powrotu oraz wydania posiłku nie później niż w dniu poprzedzającym organizowane zajęcia.

§ 16. W stołówce obowiązują ogólnie przyjęte normy kulturalnego zachowania. Ich nieprzestrzeganie, a także nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować pozbawieniem prawa do korzystania z obiadów. O wyjątkowym, godnym naśladowania lub niewłaściwym zachowaniu ucznia w czasie pobytu w stołówce nauczyciel dyżurujący informuje jego wychowawcę, który powinien uwzględnić zgłoszone uwagi przy ustalaniu oceny zachowania oraz przy stosowaniu nagród i kar, określonych w Statucie szkoły.